ព្រះវិហារខ្មែរណាសារិន

DSC_6849.JPG
 
 

Cambodian Congregation

 យើងខ្ញុំជាក្រុមជំនំខ្មែរនៅព្រះវិហារណាសារិនសូមផ្ដល់នូវឱ   

 កាសដើម្បីស្វាគមន៏ដល់បងប្អូនខ្មែរដែលចាប់អារម្មណ៏ក្នុងការទស្សន័

កិច្ចនៃព្រះវិហារយើងខ្ញុំដែលមានអសយ័ដា្ឋនខាងក្រោមនេះ.

Location
4101 University Ave San Diego CA 92105

Service Times
ថ្ងៃអាទិត្យសិស្សាព្រះគម្ពីរ 10:00 - 11:00 am

បន្ទាប់មកពិធីថ្វាយបង្គំព្រះ 11:00 am - 12:00 pm

ថ្ងៃព្រហស្សតិ សិក្សាព្រះគម្ពីរ ម៉ោង, 4:00 -5:00 pm

Staff
បុក្គលិគ Peter Sieve, Pastor (គ្រូគង្វាល) 

Morn Oak, Associate Pastor (សហការីរបស់គ្រូគង្វាល)

DSC_6411.jpg
cambodian_sign.png